A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

Felhasználási feltételek


 

A Táncsics Mihály Alapítvány (1066 Budapest, Jókai utca 6., tancsicsalapitvany.hu), a továbbiakban Alapító létrehozta a Kapcsolat.hu Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft-t, rövid nevén Kapcsolat.hu Kft-t (1066 Budapest, Jókai utca 6. cg: 01-09-869472), képviseli: Sebián-Petrovszki László ügyvezető igazgató, a továbbiakban Üzemeltető a Kapcsolat.hu nevű közösségi portál működtetésére.

A Kapcsolat.hu célja, hogy használói közösséget teremtsenek maguknak elektronikus levelezésre, együttgondolkodásra, megtalálják azokat a cselekvési fórumokat és formákat, ahol a szociáldemokrata értékek érvényesülését a hétköznapokban megtapasztalhatják.

A jelen Felhasználási Feltételek (Feltételek) mellett az Üzemeltető megalkotja azAdatvédelmi Szabályzatot, ezen két dokumentum együttesen képezik azokat a Szabályokat, amelyek mind a portál Alapítójára és Üzemeltetőjére, mind a Használókra nézve jogokat és kötelezettségeket állapít meg. A Szabályok, annak mindenkori módosításaival együtt, a Kapcsolat.hu minden szolgáltatására, a használat minden jelenlegi és jövőbeli szintjére érvényesek.

A Szabályokat a külső szemlélő, azaz a Vendég és a regisztrált Használó (együtt: Használó) egyaránt megismeri, azokat a Vendég– a részleges használati szint miatt értelemszerű korlátozott tartalommal – a Használó pedig a használat megkezdésével, az „elfogadom a Szabályokat” mező bejelölésével tudomásul veszi és elfogadja.


A Használó három különböző szinten regisztrálhat a közösségi portálon.

1.) Érdeklődő szint. Ekkor a rendszer csak az email cím megadását kéri, ez szükséges a regisztráció visszaigazolásához. Az interaktivitás két területen, a Gyurcsány-blog és a fórum használatánál nyílik meg.

2.) Tag szint. Ezen a szinten a Tag további adatait is megadja, ilyen a születési dátum, egy pár bemutatkozó mondat és a település, ahol él. A Tag maga dönti el, él-e annak a lehetőségével, hogy valós adatok megadásával tényleges közösségre találjon.

3.) Kapcsolat szint: Ez a szint szorosabb kötődést jelent a közösséghez és hozzáférést a közösségi portál különleges szolgáltatásaihoz és a virtuális Irodaházhoz. Ehhez a mobil telefonszám megadása szükséges, így engedi meg az erre a szintre regisztráló használó, hogy SMS küldésével visszaigazolja az Üzemeltető a kapcsolati szintre kerülést és a Használó aktiválni tudja a jogosultságát az Irodaházba való belépéshez. Kérjük továbbá a lakcímét, mert annak alapján találhat rá a Használó az ő országgyűlési képviselőjére.


A Használó bármikor dönthet arról, hogy visszalép egy vagy több szintet. Ezzel a lépésével természetesen elveszít bizonyos szolgáltatásokat, tartalmakat, az már egy későbbi vissza-regisztrációnál sem lesz aktív. A kapcsolatrendszert ebben az esetben előlről kell építeni.

A Szabályok minden szinten érvényesek és minden érintett számára kötelező erejűek. A használat ideje alatt a Szabályok módosulhatnak, a regisztráltaknak minden egyes belépéskor lehetőségük van az esetleges változások megismerésére, a belépéssel azokat a Használó elfogadja. Ha a Szemlélődő vagy Használó a Szabályok elolvasása révén olyan információt kap, amit nem tud, vagy nem kíván elfogadni, vagy ha ezzel a használat során, annak bármely szintjén szembesül, a regisztrációból töröltetheti magát és minden adatát. A Szabályok elfogadásának megtagadása esetén részvétele a közösségi portálon nem lehetséges és nem kívánatos.

Az Üzemeltető minden, a Használókat érintő változásról, fejlesztésről, információról jól látható helyen tájékoztatást küld a regisztráltaknak.

A Használó tudomásul veszi, hogy a Kapcsolat.hu olvasószerkesztőjétől és üzemeltetőjétől e-mailt kaphat.

Üzemeltető és Használó tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályokban nem részletezett kérdésekben az 1992 évi LXIII. Törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 2001. évi CVIII. Törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, és egyéb, a Magyar Köztársaság jogrendszeréből a vonatkozó jogszabályok előírásait is kötelesek betartani és alkalmazni.


1. A Használó profilja:

A regisztráció során a Használó kitölti a személyes profilt jelentő regisztrációs lapot, a kötelezően és opcionálisan kitölthető mezőket. A Használó maga dönti el, milyen használói szinthez, csoporthoz kíván tartozni, belép-e az Érdeklődő, a Tag vagy netán a Kapcsolat körbe. Minden belépésnél az Üzemeltető pontos felvilágosítást ad arról, az adatlapokban milyen mezők kitöltése kötelező, továbbá hogy melyek azok az adatok, amelyeket a regisztráló döntésétől függően az illető „közzé tesz” és melyek maradnak bizalmasak.. A profilban közölt személyes és különleges adatok kezelését és védelmét az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, azok a széles nyilvánossághoz automatikusan, a Használó szándékával ellentétesen nem kerülhetnek. A jelszót a rendszer bizalmasan kezeli. Az azonos jelszóval belépő Használót a rendszer egyetlen Használónak fogadja el.


2. A használat tartalma:

Saját tartalom minden adat, információ, vélemény, illusztráció stb, amit a Használó a használat teljes időtartama és terjedelme során a rendszerbe és/vagy másik Használó(k) felé maga küld.

2.1. A tartalom minden eleméért teljes egészében és kizárólag az azt feltöltő Használó felel. A tartalom nem tükrözi az Alapító és az Üzemeltető nézeteit, véleményét, hozzáállását, az a Használó közlése. Az Alapító és az útmutatása szerint az Üzemeltető fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy bármikor jogosult korlátozni, kizárni, ill. törölni azon tartalmakat, amelyek jogsértőek és / vagy az emberi jog és méltóság szempontjából sérelmesek, az alábbi szempontok alapján:

 • jogszabályt, személyiségi jogot, védjegyet sértő név, elnevezés, szöveg, kép, ábrázolás, adat, stb.
 • más személy, személyek vagy embercsoportok megsértése bármely okból, különösen azok mássága, vallása, nemzeti, faji eredete miatt
 • mások jogos vagy méltánylandó érdekének sérelme
 • társadalmilag nem elfogadott mértékű erős, durva kifejezés, trágárság, obszcén kifejezés használata, a jó erkölcs szabályait sértő tartalom
 • mások különböző politikai nézetével szembeni intolerancia, durva tartalom megjelenítése

Az Üzemeltető kizárólag a jogszabályok és saját értékítélete alapján, saját hatáskörében és saját belátása szerint dönt az általa nem megfelelőnek ítélt tartalom részleges korlátozásáról vagy törléséről.

2.2. Az Üzemeltető többek közt a következő tevékenységekben és szándékokbankorlátozhatja a Használót:

 • bizalmas információk, adatok, jelszavak engedély nélküli használata, továbbítása, értékese, az azokkal való bármiféle visszaélés
 • a portál Alapítójának, Üzemeltetőjének, használójának és közösségének érdekeit és szándékait nyilvánvalóan sértő cselekedet
 • engedély nélkül kereskedelmi vagy reklámcélú használat
 • az Üzemeltető rendszere működésének megzavarása
 • az adatbiztonság veszélyeztetése
 • személyiségi jogok sérelme
 • szerzői jogok megsértése
 • egyéb szellemi tulajdoni bitorlás
 • egyéb jogsértő magatartás

Az Üzemeltető a fenti magatartások orvoslása, a Használó korlátozása vagy kitiltása, valamint a tartalom részleges vagy teljes törlése mellett és azon túl vagyoni és nem vagyoni kárát jogi úton érvényesítheti a fenti korlátozások és a jog szabályait megsértőkkel szemben.


3. A Használó jogai és kötelezettségei:

A Használó kijelenti, hogy legalább 14. évét betöltött, szellemi képességei birtokában lévő személy, aki elfogadja a Szabályokat. A Használó a Kapcsolat.hu közösségi portált saját belátása szerint, saját céljaira és kockázatára használja, a kapcsolatteremtéssel járó minden következményéért egyedül felel.

A Használó felel a jelszava titkosságának megőrzésért. Amennyiben Használó arra illetéktelen Használó megjelenését tapasztalja a saját belső tartalmában, azonnal értesíti az Üzemeltetőt. A Használó tartózkodik a pontatlan vagy félrevezető adat vagy információ közlésétől, azokat változás esetén javítja, karbantartja. A Használó maga dönti el, hogy az általa közölt tartalmat milyen körben, ki/kik felé kívánja továbbítani, az Üzemeltető csak technikai háttér és közvetítő, aki a Használót ebben a jogában csak a 2. pontban körül írt vagy azoknak megfelelő esetekben jogosult korlátozni. A Használó kijelenti, hogy tiszteletben tartja harmadik fél jogait, különös tekintettel a szerzői jogokra, minden esetleges jogsérelemért egyedül ő felel. Használó tudomással bír arról, hogy szerzői joggal védett szellemi terméket csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével használhat fel. Használó a Feltételek elfogadásával egy időben felhasználási engedélyt ad az Üzemeltetőnek minden általa létrehozott és saját jogán szerzői jogi védelmet élvező tartalom közlésére és kizárólag a Kapcsolat.hu rendszerén belüli korlátozástól mentes felhasználására, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, módosítására. Ezen - nem kizárólagos - engedély birtokában az Üzemeltetőnek többek között joga van a zenei tartalom formátumának ésszerű megváltoztatására vagy egyéb, a technikai követelményeknek megfelelő beavatkozásra. A szerzői jog tulajdonosának széleskörű engedélyét az Üzemeltető köteles jóhiszeműen, a portál jellegéből eredő mértékben és a technikai követelményeknek megfelelő módon használni.

A Használó bármikor dönthet a regisztráció törléséről.

A Kapcsolat.hu portál Alapítójának célkitűzéseit tiszteletben tartva Használó tudomásul veszi, hogy a regisztrációs adatlap a mindenkori Használó hitvallását, politikai véleményét is kérdezi, ennek a sornak a kitöltése a regisztráció elengedhetetlen kelléke.


4. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei:

Az Üzemeltető köteles az adatvédelmi törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. (részletes szabályok az Adatvédelmi Szabályzatban).

Az Üzemeltető a jelen Szabályzatba nem ütköző tartalmak integritását tiszteli, azokat a maguk teljes egészében továbbítja, azok felett semmilyen formában nem rendelkezik.

Ha az Üzemeltető a 2. pontba és/vagy törvénybe ütköző tartalmat és/vagy magatartást észlel, jogában áll az adott tartalmat azonnal – külön értesítés nélkül - részben vagy egészben felfüggeszteni vagy törölni és ezért semmilyen jogi felelősség nem terheli. Az Üzemeltető saját jogkörében dönthet úgy is, hogy a törvényt vagy Szabályokat sértő Használó használatát átmenetileg, részben vagy egészben felfüggeszti, vagy súlyos esetben a Használót törli a rendszerből. Ez megtörténhet a tartalom továbbítása előtt és után is.

Az Üzemeltető, tulajdonosa, megbízója, alvállalkozója, kapcsolt vállalkozása, leányvállalata, jogutódja stb ugyanakkor semmiképp nem felel a tartalomban található esetleges helytelen információért, adatért, a közlések hitelességért, kizárja a felelősségét az ebből esetleg eredő bármiféle vitában, jogi, peres vagy kártérítési eljárásban. Üzemeltető külön kiköti, hogy nem felel az olyan tartalmakért, amelyek harmadik személy szerzői jogait sértik.

Amennyiben a tartalomban közölt adatok, információk, ábrázolások, képek stb kapcsán harmadik személynek bármiféle igénye merülne fel, erről az Üzemeltető a Használót haladéktalanul tájékoztatja, ezen túlmenően semmilyen jogi felelőssége nincs.

Üzemeltető szabadon eldöntheti, hogy az általa üzemeltetett portál közösségi terében milyen külsővel milyen tartalmat, közlést, hírt, reklámot stb. jelentet meg.

Jelen Szabályok a használat teljes időtartamára érvényesek. A Szabályok megsértéséből származó vitát felek igyekeznek békés úton rendezni. Jogi vita esetén felek kikötik - a per tárgyától vagy értékétől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges