A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

"Legfőbb Ügyészség részére" - Korózs Lajos feljelentést tett


2018. január 17. 13:40 | 0 hozzászólás

Fent nevezett személyek, annak ellenére, hogy 2010. április 06-ai választások óta a parlamenti többséget adó FIDESZ párt országgyűlési képviselői (Matolcsy György 2013-ig, azóta MNB elnök), illetve Orbán Viktor a Kormány vezetőjeként miniszterelnök semmit sem garantálnak a mai napig a fenti 2010. december 06. napján kelt „A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről” című politikai nyilatkozatban foglaltakból.

T.

Legfőbb Ügyészség részére

1055 Budapest, Markó utca 16.

 

Tisztelt Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr!

 

Alulírott Korózs Lajos (értesítési postacím: Országgyűlés Hivatala; 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) az alábbi

f e l j e l e n t é s t

 

teszem Orbán Viktor (miniszterelnök, országgyűlési képviselő; értesítési postacíme: Országgyűlés Hivatala; 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) Selmeczi Gabriella (korábbi nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott, országgyűlési képviselő; értesítési postacíme: Országgyűlés Hivatala; 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) és Matolcsy György (2006-2013 között a FIDESZ országgyűlési képviselője 2010-2013 között nemzetgazdasági miniszter, jelenleg a Magyar Nemzeti Bank elnöke, értesítési postacíme: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) ellen az alábbi tényállás alapján.

2018. január 03. napján kelt Matolcsy György Magyar Nemzeti Bank elnökének dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselőtársam részére „Tartozik-e az állama korábbi magánnyugdíjpénztár tagoknak 2826,1 milliárd forinttal?” tárgyban feltett írásbeli kérdésre adott válaszlevele, melynek utolsó előtti bekezdése alapján „Tartalmi szempontból, jogi, számviteli és költségvetési értelemben nincs jelentősége ennek az összegnek, a kilépett magánnyugdíjpénztári tagokra ugyanazok a társadalombiztosítási nyugdíjszabályok vonatkoznak, mint azokra, akik sohasem léptek be magánnyugdíjpénztárba.”

2018. január 09. napján jelent meg a 168óra.hu honlapon a „Hogy nem bukik bele ebbe Orbán? Parlamenti határozatban deklarálta, majd nem teljesítette (Háromezer milliárd forintot vett el a kormány, soha nem adja vissza. Pedig Orbán Viktor személyesen ígérte meg.)” című cikk, amelyből elérhető a 2010. december 06. napján kelt Orbán Viktor és Kósa Lajos és Lázár János aláírásával a P/1891. irományszám alatti „A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről” című politikai nyilatkozat, amihez 2010. december 13. napján Selmeczi Gabriella is csatlakozott.

A 2010. december 06. napján kelt politikai nyilatkozat az alábbiakat tartalmazta:

Az Országgyűlés a közel 3 millió kötelező magánnyugdíj-pénztári tag eddigi befizetéseinek

jövőbeni biztonsága érdekében kinyilvánítja, hogy:

-       garantálni kell az egyéni számlavezetés intézményét az állami nyugdíjrendszerbe átlépő, korábbi kötelez ő magánnyugdíj-pénztári tagoknak;

-       garantálni kell az állami rendszerbe átlépőknek az egyéni számlára történő befizetések értékállóságát;

-       garantálni kell a kötelező magánnyugdíjpénztárból az állami rendszerbe átlépők veszteségeinek jóváírását;

-       garantálni kell az állami rendszerbe átlép ők esetleges hozamának adómentességét, ha 2011. január 31-ig átléptek és hozamukat kivették;

-       ki kell vizsgálni a magánnyugdíj-pénztári tagok befizetéseivel való gazdálkodás körülményeit.

Fent nevezett személyek, annak ellenére, hogy 2010. április 06-ai választások óta a parlamenti többséget adó FIDESZ párt országgyűlési képviselői (Matolcsy György 2013-ig, azóta MNB elnök), illetve Orbán Viktor a Kormány vezetőjeként miniszterelnök semmit sem garantálnak a mai napig a fenti 2010. december 06. napján kelt „A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről” című politikai nyilatkozatban foglaltakból.

Hangsúlyozom, hogy a fenti személyek által képviselt FIDESZ a 2010-ben kezdődő kormányzati ciklus többségében még 2/3-os parlamenti többséggel rendelkezett (a KDNP-vel), így gyakorlatilag bármilyen jogszabályt alkothattak volna, sőt pl. az Alkotmánybíróság jogköreinek csorbítása helyett az „Alaptörvénybe is iktathatta volna” a fenti politikai nyilatkozatban foglaltakat.


10/2014. (II. 24.) OGY határozat egyes házszabályi rendelkezésekről (Házszabály)

57. A politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat tárgyalása

82. § (1) Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot a Kormány, országgyűlési bizottság vagy képviselő terjeszthet elő.

(2) A politikai nyilatkozat elfogadásához a jelen levő képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat tárgyalására a 31-58. §-t, a 60-64. §-t és a 66-72. §-t kell megfelelően alkalmazni.

(4) A politikai nyilatkozat közzétételének módjáról az Országgyűlés esetenként, vita nélkül dönt.

100. Értelmező rendelkezések

158. § A határozati házszabályi rendelkezések alkalmazásában:

22. Politikai nyilatkozat: az Országgyűlés önálló döntését igénylő - törvényjavaslattól vagy határozati javaslattól eltérő formában elfogadott - politikai kérdésben történő állásfoglalása.

A Házszabály 158. § 22. pontja alapján 2010. december 06. napján Orbán Viktor és Kósa Lajos és Lázár János és (2010. december 13. napján) Selmeczi Gabriella is a FIDESZ által vezetett parlament 2/3-os támogatásával úgy foglaltak állást, hogy garantálni kell a fentebb rögzítetteket „…a közel 3 millió kötelező magánnyugdíj-pénztári tag eddigi befizetéseinek jövőbeni biztonsága érdekében…”

 

Az elmúlt 7 évben sem a Kormány, sem Orbán Viktor, sem Kósa Lajos, sem Lázár János, sem Selmeczi Gabriella (mint közfeladatot ellátó személyek) nem adott ki arról nyilatkozatot vagy a Házszabály 82. § (1) bekezdése alapján, mint országgyűlési képviselők nem terjesztettek elő olyan politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot, amiben kinyilatkoztatták volna, hogy már semmit sem kell garantálni „…a közel 3 millió kötelező magánnyugdíj-pénztári tag eddigi befizetéseinek jövőbeni biztonsága érdekében…”, ebből logika szabálya szerint az következik, hogy bár állásfoglalásuk nem változott, mégsem tettek semmit, Matolcsy György pedig gyakorlatilag kizárta a fenti garanciákat, ami álláspontom szerint az alábbi Btk. rendelkezésekbe ütközik:

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)

Hivatali visszaélés

305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) hivatali kötelességét megszegi,

b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy

c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Közfeladati helyzettel visszaélés

306. § Az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi,

b) közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy

c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Csalás

373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást

ba) bűnszövetségben,

bb) közveszély színhelyén,

bc) üzletszerűen,

bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

követik el.

Hűtlen kezelés

376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.

 A fentiek alapján kérem a t. Legfőbb Ügyészséget, hogy a tényállást minősítse (pl.: esetlegesen Btk. 305. §-a szerinti hivatali visszaélés vagy esetlegesen Btk. 306. §-a szerinti közfeladati helyzettel visszaélés) és, amennyiben megalapozottnak találja, úgy a nyomozási eljárást folytassa le.

Az ügy súlyosságára tekintettel fordulok jelen beadványommal a t. Legfőbb Ügyészséghez, kérve a feljelentésem érdemi elbírálását, hatáskörének esetleges hiányában a feljelentésem hatáskörrel rendelkező szervhez történő haladéktalan továbbítását.

Budapest, 2018. január 17.

 

Tisztelettel: Korózs Lajos

 

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges