A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

Adatvédelmi szabályzat


 

A Kapcsolat.hu internetes közösségi portált a Táncsics Mihály Alapítvány hozta létre, a Kapcsolat.hu Nonprofit Kft üzemelteti. Az Alapító és az Üzemeltető minden fél, így a Használó számára is folyamatosan hozzáférhetővé teszi a Felhasználási Feltételeket, a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, melyek együtt azokat a Szabályokat jelentik, melyeket minden érintett magára nézve kötelezőnek fogad el.

1. Az adatvédelemmel kapcsolatos általános tudnivalók:

1.1. Vonatkozó hatályos jogszabályok:

Az 1992. évi LXIII. Törvény (Adatvédelmi törvény) rendelkezik a személyes adatok védelméről. A jogszabály hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén folytatott adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adatait kezeli.

További vonatkozó jogszabályok:

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. mellékletre

A fenti speciális jogszabályokon túl a magyar jogrendszerben található releváns jogszabályi rendelkezések.

 

1.2. Adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat: faji a eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

1.3 Adatkezelő: Táncsics Mihály Alapítvány (kapcsolattartó: Sebián-Petrovszki László alapítványi igazgató)

1.4. Tényleges adatkezelő és adatfeldolgozó:

Kapcsolat.hu Kommunikációs ás Szolgáltató Nonprofit Kft, székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., kapcsolattartó: Sebián-Petrovszki László

Az adatfeldolgozó is önálló adatkezelő, (a továbbiakban együttesen Adatkezelő) aki feladatát önálló jogon látja el, jogait és kötelezettségeit az adatkezelő (tulajdonos) határozza meg.

1.5. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: Az 1992. évi LXIII. Törvény szerint az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő az adatkezelést köteles nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni az Adatvédelmi Biztos Hivatalában. Nyilvántartási azonosító: 01548-0002 és 01548-0003

1.6. Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 3. paragr (1) alapján az adatkezelés jogalapja a Használók (Érdeklődő, Tag, Kapcsolat) önkéntes hozzájárulása.

1.7. Az adatkezelés célja Az adatvédelmi törvény kimondja a célhoz kötöttség elvét és a személyes és különleges adatokat csak a megadott cél elérésének keretei között engedi kezelni. A jelen bejelentett adatkezelés célja a Kapcsolat.hu közösségi portálon regisztráló Használók közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás az általuk önkéntesen elfogadott feltételek és keretek között.

1.8. A kezelt adatok köre

A profil kitöltésével, azaz a regisztrációval a Használó az adatkezelő és az ő megbízásából működő adatfeldolgozó személyes adatokhoz jut a kötelezően kitöltendő mezők által: A kért személyes adatok köre a használói szint függvényében változik.

ÉRDEKLŐDŐ szinten az email cím megadása szükséges.

TAG szinten ezen túlmenően vezetéknév, keresztnév, a tag neme, a város, ahol él megadása szükséges. A tag eldönti, él-e a valós adatai megadásának lehetőségével, vagy sem és ezek közül mit tesz közzé.

KAPCSOLAT szinten ezen túlmenően lakcím, és mobil telefonszám megadását kérjük, az utóbbira küldött SMS-el lesz a tag ténylegesen a Kapcsolat szint körének tagja.

A személyes adatokon túl a regisztrációs adatlap a Használó nézeteit, hitvallását is kérdezi, azaz az adatkezelő különleges adat birtokába jut, ez törvény szerint csak írásos formában történhet.

Az internetes portál jellegéből adódóan jelen esetben mindenféle adat megadása önkéntes írásos közlés, a nyilvánosságra hozatal módjáról és mértékről a Használó dönt. Bármely megjelölt és azon túli személyes és különleges adatát a Használó a másik Használóval – és párhuzamosan az adatkezelővel - szabad belátása szerint önként közli.

A Használó által a saját profiljában megadott adatok, információk célja, hogy minél több barátot, ismerőst, érdeklődőt kapcsoljon be az interaktív kapcsolatépítésbe. Különösen fontos szerepe van ebben az e-mail cím nyilvános közlésének.

A regisztrált tagok keresztneve, beceneve és fénykép a bárki számára látható, további adatok – a Használó engedélyétől függő terjedelemben - csak a regisztrált Használók számára hozzáférhetők.

2. Az adatkezelés alapelvei, adatkezelő törvényi kötelezettségei:

Az adatkezelő köteles az adatkezeléssel együtt járó kötelezettségek betartására, a tudomására jutott információk bizalmas kezelésére. Az adatkezelő a rábízott személyes és különleges adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat nem továbbíthatja, kivéve ha erre törvény kötelezi.

Az adatkezelő (jogutódja) a tudomására jutott adatokat korlátlan ideig kezelheti, ezen jogának az adat tulajdonosának döntése szab időbeli határt.

A regisztrációval és a felhasználás során közölt adatok módosítását vagy törlését az adatok tulajdonosa bármikor elvégezheti vagy elvégeztetheti, döntése kötelező az adatkezelőre nézve. Adat törlése történhet az adatgazda döntése alapján vagy ha az adatkezelő kitiltja valamenyik Használót a portálról. A törlés észlelését követően az adatkezelő köteles a birtokába jutott személyes és különleges adatokat, az email címet kivéve - 72 óra függőben tartási idő elteltével - törölni. Az email címet két okból tartja meg: 1) ezzel tudja ellenőrizni, hogy a kitiltott regisztráló nem regisztrál-e ismét, 2) az adatkezelő esetleges hatósági megkeresés kielégítése céljából. Az email cím mint személyes adat kizárólag a fenti célból és legfeljebb 1 évig tárolható, az adatkezelő azt köteles zártan kezelni.

A használatban részletesen vagy átmenetileg korlátozott Használó esetén az adatok nem kerülnek semmisítésre.

Az adatkezelő kérésre köteles tájékoztatást adni az adatkezelés módjáról és a jogszabályi előírások betartásáról.

Az adatkezelő belső információk, a közösségi portál üzemeltetésével kapcsolatos közlések eljuttatására mind a közösségi tér kínálta helyeket, mind az egyes Használók e-mail címét igénybe veheti. Az e-mail címeket elsősorban Használók meghatározott csoportjainak eléréséhez veszi igénybe.

3. A Használók jogai és kötelezettségei

A Használó, az adatvédelmi törvény szóhasználatával az „érintett” jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatkezelő az érintett által megadott személyes és különleges adatait kezeli.

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről és kérheti azok kijavítását vagy/és törlését. A Használó ilyen tárgyú kérdését, esetleges igényét az [email protected] címre kell, hogy eljuttassa, az Üzemeltető ennek kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles válaszadásra. Amennyiben az érintett az Adatvédelmi Biztos segítségét és tájékoztatását kívánja igénybe venni, a Biztos Hivatalának címe: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Az érintett a jogszabályi keretek között tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az érintett kártérítési igényét is érvényesítheti, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével kárt okozott.

4. Adatbiztonság

Az adatbiztonságról az adatkezelő és az adatfeldolgozó külön – külön és együttesen is – gondoskodik. A szervert Magyarországon, 24 órás biztonsági felügyelet mellett az Üzemeltető őrizteti. A jelszó titkosságának megőrzése mind a Használó mind az adatkezelő alapvető feladata, adatkezelő nem tudja garantálni az adatbiztonságot abban az esetben, ha rajta kívül álló okból a jelszó illetéktelen Használóhoz kerül. Az adatkezelő a jó gazda gondosságával jár el a rábízott adatok és információk biztonsága védelmében, de nem tudja kizárni annak a lehetőségét, hogy jogszabályt sértve külső személy a rendszerbe hatoljon, mint ahogy az esetleges technika hibák bekövetkezése sem zárható ki. Az adatbiztonság kérdéseiben, vagy ha bejelentenivalója van, a Használó az [email protected] címhez fordulhat.

______________________________

A Szabályok, azaz a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat a működés időtartama alatt bármikor részben vagy egészben módosíthatók. A Szabályok egyes részeinek hatályon kívül helyezése nem érinti az egész dokumentum érvényességét. A változásokról a Használó minden egyes belépésnél tájékozódhat, jelentős változásról az Üzemeltető a közösségi térben külön is köteles felhívni a Használó figyelmét.

 

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges